fbpx

The FinLab 

BMT เป็น workshop ที่จัดขึ้น 2 วันเพื่อช่วยให้ SMEs เข้าใจถึงความท้าทายของธุรกิจและสามารถระบุปัญหาและเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด


    Less than 1010-5051-100101-200More than 200


    กูเกิ้ลเฟสบุ้คพนักงานยูโอบีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)