fbpx
Video > ติดอาวุธ คู่ธุรกิจ SME ด้วยการจัดการโลจิสติกส์ ในยุค New Normal

ติดอาวุธ คู่ธุรกิจ SME ด้วยการจัดการโลจิสติกส์ ในยุค New Normal

() words
TheFinLab
Print Friendly, PDF & Email
ติดอาวุธ คู่ธุรกิจ SME ด้วยการจัดการโลจิสติกส์ ในยุค New Normal

คุณอรนี เพ็ญศิริสมบูรณ์, Managing Director จาก SCG EXPRESS มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆด้านการจัดการโลจิสติกส์

Tags: , , , , , , ,